Pokoje

TV z płaskim ekranem
Internet
Prysznic
Ręczniki
Pościel
Szafa

Budynek “A”

12 pokoi 2 – osobowych

6 pokoi 3 – osobowych

Pokoje do zakwaterowania jednej, dwóch lub trzech osób. Wyposażono w komfortowe łóżka, szafę, ręczniki, TV cyfrową, bezpłatny dostęp do internetu oraz funkcjonalną łazienkę z toaletą, kabiną prysznicową oraz suszarką do włosów.
Zwierzęta nie są akceptowane.
Zameldowanie od 15:00
Wymeldowanie do 11:00
Akceptujemy karty płatnicze

Budynek “B”

29 pokoi 2 osobowych

Pokoje z możliwością dostawki.
Wyposażono w komfortowe łóżka, szafę, ręczniki, TV cyfrową, bezpłatny dostęp do internetu oraz łazienkę z kabiną prysznicową.
Idealne rozwiązanie dla rodzin podróżujących z dziećmi.
Zwierzęta są akceptowane.

Oferty specjalne

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kompleksu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Kompleksu Pilsko-Jontek.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, na każdym holu Kompleksu, a także na stronie internetowej www.pilsko.org

2. DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Kompleks może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Kompleks zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Kompleksie w przypadku nie dokonania wcześniej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 w dniu ostatnim uzgodnionego z Kompleksem pobytu Gościa, nie dłużej jednak jak do godziny 15:00, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu Gościa w pokoju. W takim przypadku Kompleks naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju według cen pełnych. Samowolne przedłużenie pobytu Gościa poza godzinę 15:00 skutkuje opłatą w wysokości pełnej doby hotelowej co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu Gościa w wynajmowanym lub innym pokoju.
 6. Rozliczenie pobytu w Kompleksie odbywa się na podstawie aktualnego cennika, zatwierdzonego przez Dyrekcję obiektu.

3. REZERWACJE I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość zameldowany w obiekcie nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Kompleksie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Kompleks może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Kompleksu, mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Kompleksu lub innych osobach przebywających w Kompleksie.
 5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 6. Jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu w Kompleksie, zadatek nie ulega zwrotowi.
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Kompleks nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 8. Należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.

4. USŁUGI

 1. Kompleks ma obowiązek zapewnić Gościom:
  – warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  – profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Kompleksie,
  – sprzątanie pokoju podczas pobytu odbywa się na na życzenie Gościa, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w recepcji obiektu.
 2. Dodatkowo na życzenie Gościa, Kompleks świadczy nieodpłatnie usługi:
  – udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – przechowywanie przedmiotów wartościowych w depozycie w czasie pobytu Gościa w Kompleksie,
  – przechowywanie bagażu Gościa.
 3. Śniadanie podawane jest w godzinach 8:00-10:00.
 4. Obiadokolacja podawana jest w godzinach 16:00-18:00.
 5. Goście mają bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi na terenie całego Kompleksu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Kompleksu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Kompleksu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Kompleks może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Kompleksu,
  uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Kompleksu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. Osoby przebywające na terenie Kompleksu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub pracowników, mogą zostać usunięte z terenu Kompleksu.
 7. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia regulaminu może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do Kompleksu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPLEKSU.

 1. Kompleks ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Kompleks odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane do depozytu.
 4. Kompleks zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Kompleks nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Kompleksu czy poza terenem obiektu.

7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Kompleks przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech tygodni, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Kompleksu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

8.CISZA NOCNA

 1. W Kompleksie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Kompleksu maja obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości i klientów Kompleksu.

9. REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel akceptuje obecność zwierząt tylko w części B budynku za wyjątkiem zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Kompleksu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Kompleksu.
 2. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren sali konsumpcyjnej lub basenu. W czasie poruszania się Gościa po terenie Kompleksu ze zwierzęciem, powinno być ono prowadzone na smyczy a w przypadku psa w kagańcu.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz.529) w Kompleksie i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.
 4. Zabronione jest chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. należy pozostawić je w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez firmę CTE Sp. z o.o. z siedzibą w Istebnej 634, 43-470 Istebna. Wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340814 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5482603514, REGON 241363150 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Kompleksie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Kompleks. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Kompleksu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Kompleksu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Kompleksu.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 10. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Zarządu.
 11. Kompleks nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń Kompleksu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji. Każda osoba zamierzająca
  korzystać z Kompleksu może uzyskać informacje o zakresie usług świadczonych w danym czasie w obiekcie bądź występujących w w tej mierze ograniczeń.
Przewiń do góry